Ο ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΣ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΠΟΠΤΕΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (S.C.A.D.A.)

Εποπτικά συστήματα (Sypervisory Control And Data Aquisition, καί Human Machine Interface.) καλούνται τά συστήματα εκείνα τά οποία παρέχουν τήν δυνατότητα απεικονίσεως καταστάσεων, συνθηκών λειτουργίας καί μεταβλητών, καθώς καί τήν δυνατότητα παρεμβάσεων καί αλλαγής τών μεταβλητών τού εποπτευομένου συστήματος από απόστασι. Σχεδόν πάντοτε δέ, καταγράφουν σέ μαγνητικά μέσα τίς συλλεγόμενες καί απεικονιζόμενες πληροφορίες.
Τά εποπτικά συστήματα αποτελούνται από ηλεκτρονικά εξαρτήματα - διατάξεις (αισθητήρια, διακόπτες, "ρελέ", καλώδια - δίκτυα - PLCs, οθόνες αφής, οπτικούς ή μαγνητικούς αναγνώστες, πομποδέκτες, Η/Υ, εκτυπωτές, ....) καί από τό κατάλληλο λογισμικό.
Τομείς εφαρμογών τών εποπτικών συστημάτων απαντώνται εις τήν βιομηχανία, βιοτεχνία, βιολογικούς σταθμούς, διαχείρισι αποθηκών, δίκτυα μεταφορών, δίκτυα υδρεύσεως-αποχετεύσεως, παροχής φυσικού αερίου - πετρελαίου, έλεγχο κυκλοφορίας, οπλικά συστήματα, ιατρική, αεροδιαστημική, έξυπνα κτίρια, καί αλλού.
Τά εποπτικά συστήματα αποτελούν τόν ενδιάμεσο κρίκο γιά τήν μεταφορά πληροφοριών από τήν παραγωγή καί τό πεδίον τών διεργασιών εις τήν διοίκησι καί συντελούν εις τήν δημιουργία τών ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων (E.R.P.), συμβάλλοντας εις τήν μετατροπήν τών πληροφοριών καί τών δεδομένων τής παραγωγής σέ σοβαρά “επιχειρηματικά πλεονεκτήματα”.

Διά τήν ανάπτυξιν τών εποπτικών συστημάτων η ΑΣΤΡΟΝ χρησιμοποιεί, αναλόγως τών περιπτώσεων καί τών απαιτήσεων, είτε δικό τής λογισμικό, τό οποίο αναπτύσεται ειδικώς γιά τήν συγκεκριμένη περίπτωσι, είτε τό Citect, ένα από τά πλέον γνωστά, παγκοσμίως, εργαλεία λογισμικού γιά τήν ανάπτυξι καί δημιουργία εποπτικών συστημάτων. Υποστηρίζει τήν αρχιτεκτονική "client-server", είναι εύκολο στήν εκμάθησι, γρήγορο στήν ανάπτυξι τής εφαρμογής ("στήσιμο"), γρήγορο στήν λειτουργία, πλήρως τεκμηριωμένο, κλιμακωτής αρχιτεκτονικής καί ευκόλως επεκτάσιμο, ευέλικτο, "προγραμματιζόμενο" από οποιονδήποτε υπολογιστή τού δικτύου, επιτρέποντας πολλούς μηχανικούς νά εργασθούν ταυτοχρόνως επάνω στό ίδιο έργο.

Περί εποπτικών συστημάτων ( SCADA_systems.pdf, 2.60 MB)
Εφαρμογή Εποπτικού συστήματος σέ Βαφείο.

Επιστροφή