Ἐὰν ἡ ἱστοσελίδα δὲν ἐμφανίζεται σωστὰ. Χρησιμοποιῆστε τὸν “Mozzila Firefox”

erxomaste1.jpg

 

oxi sta kommata.jpg

na plirosoun oi kleftes.jpg

Στιγμιότυπα  ἀπὸ τὴν συγκέντρωσι τῶν ἀγανακτισμένων στὸν Λευκὸ πύργο 6-5-11

( Τ πανώ ήσαν τοιμα ἀπ τν Νοέμβριο το 2010!)

(Τελευταία ἐνημέρωσις 13-01-12)

Πῶς θὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὰ ἀρπακτικὰ. Πῶς θὰ τοὺς διώξωμε;

Πῶς θὰ ἀποτρέψωμε τὰ σχέδια τῆς «Νέας Τάξεως» καὶ τῆς καταδυναστεύσεως τῶν λαῶν (πρωτίστως τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ);

Πῶς θὰ ἐπιφέρωμε τὴν ἀποκατάστασι τῆς οἰκονομικὴς, ἠθικῆς (μὲ τὴν πολιτικὴ ἔννοια τοῦ ὅρου), κοινωνικῆς καὶ πολιτικῆς τάξεως στὴν πατρίδα μας, τὴν Ἑλλάδα;

(Εἰρηνικῶς καὶ τηρῶντες τὸ σύνταγμα , παρὰ τὸ 120ο ἄρθρο 4η παράγραφος).

Μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν περὶ δημοκρατίας ἀρχῶν τοῦ παπποῦ μας, τοῦ μεγάλου φιλοσόφου καὶ πανεπιστήμονος, τοῦ Ἀριστοτέλους:

·         Δημοκρατία δ' ἐστὶν ὅταν ᾖ κύριον τὸ πλῆθος

·         Δημοκρατικόν ἐστι τὸ κληρωτᾶς εἶναι τάς ἀρχὰς

·         Δὶς τὸν αὐτὸν μὴ ἄρχειν,πρὸ τοῦ πάντας ἐξελθεῖν

καὶ μερικὲς ἐπὶ πλέον ἐνέργειες.

 

(Μόνον γιὰ τὶς προσεχεῖς καὶ μετα-προσεχεῖς ἐκλογὲς. ως ὅτου συντελεσθῆ ἡ ἀλλαγὴ τοῦ πολιτικοῦ συστήματος).

  Συστράτευσις, συμπόρευσις, συνάσπισις, συνένωσις, σύμπραξις, συνέργεια, ἱσοτίμως καὶ ὁμοτίμως, ὅλων τῶν Ον  ὁμάδων, ὅλων τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν:

syn.gif
 

 

 

 

 


 

Πολιτικὴ συνάντησις ὅλων τῶν πολιτικῶν κινημάτων (ὅσων συμφωνοῦν μὲ τὴν διαδικασία αὐτὴν καὶ ἐπὶ τῆ βάσει κάποιων κριτηρίων), μὲ θέμα τὴν παρουσίασι τῶν διακηρύξεων τοῦ κάθε κινήματος - ὁμάδοςπροσώπου (!) καὶ τῆς συνθέσεως ἐξ αυτῶν τῶν διακηρύξεων μίας νέας, πλήρους, ὁποῖα θὰ περιλαμβάνη ὅλες τὶς πολιτικὲς παραμέτρους, πάντοτε ἐπί τῆ βάσει τοῦ ἐθνικοῦ συμφέροντος, διότι διὰ τὴν Ἑλλάδα ἀγωνιζόμεθα πρωτίστως. Τέτοιες διακηρύξεις, μὲ σοβαρὲς καὶ ἐνδιαφέρουσες θέσεις ὑπάρχουν διαθέσιμες ἀπὸ πολλὲς πολιτικὲς ὁμᾶδες, κινήσεις (Δεσμ?ς ?λλήνων, Ε.ΛΑ.Σ., ΕΑΜ β', ΕΠΑΜ, Ἐλπίδα Πολιτῶν, ΚΑΝΕΝΑ, Κόμμα Εθνικῆς Σωτηρίας, Νέα Ἑλλάδα, Πατριωτικὸ Μέτωπο, ΣΠΙΘΑ, Σιωπηλή πλειοψηφία, Σύνδεσμος ?θνικ?ς Σωτηρίας, Φιλικὴ Ἐταιρεία 2010, ... καὶ ἄλλων ὁμάδων τὶς ὁποῖες  εἴτε λησμονῶ, εἴτε ἀγνοῶ, ἀλλὰ ΔΕΝ ἀποκλείω).

Ὑπάρχουν ἐπίσης ἐξαιρετικῶς ἐνδιαφέρουσες θέσεις καὶ ἰδέες, ἀνεντάχτων, μεμονωμένων πολιτῶν (π.χ. τοῦ καθηγητοῦ τοῦ Παντείου πανεπιστημίου Γ. Κοντογεώργη).

Θὰ ἀναφέρω τὲλος καὶ τὶς, γνωστὲς σὲ ἀρκετοὺς, θέσεις τῶν καθηγητῶν Νίκου Λυγεροῦ καὶ Νίκου Γεωργαντζᾶ (θὰ μποροῦσαν ἴσως οἱ δύο αὐτὲς μεστὲς θέσεις, νὰ ἀποτελέσουν τὰ «κριτήρια συμπράξεως»)

1.       Ἀνεξαρτήτως πολιτεύματος, τὸ πολιτικό σύστημα τῆς Ἑλλάδος νὰ νήκη, δηλαδή νὰ  εἶναι κτῆμα, τῆς θεσμισμένης νομικῶς καὶ νομίμως Ἑλληνικῆς κοινωνίας εἰς ἕναν Δῆμο (πεπαιδευμένων) Ἑλληνίδων καὶ Ἑλλήνων πολιτῶν. Διότι μόνον ἔτσι μπορεῖ ἡ Ἑλληνικὴ μας κοινωνία νὰ εἶναι ὁ ἐντολέας τοῦ ὅλου πολιτικοῦ συστήματος, ἐνῶ ἡ ἑκάστοτε κυβέρνησις, ἀμέσως ἀνακλητών ἀρίστων, νὰ πρᾶττη μόνον ὡς ὁ ἐντοδόχος τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας.

2.       Ὁλόκληρος ἡ Ἑλληνικὴ ἐπικράτεια, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς ἀμέσως θεσμισμένης Α.Ο.Ζ. /Ε.Ε.Ε. (http://www.lygeros.org/lygeros/7747-gr.html και http://www.lygeros.org/lygeros/7878-gr.html), νὰ ἀνήκη, δηλαδὴ νὰ εἶναι κτῆμα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Δῆμος Ἑλλήνων Πολιτῶν (Δ.Ε.Π.)

Κλήρωσις – Ἀνακλητότητα – Περιοδικότητα - Διαφάνεια.

 

·         Τὰ μέλη τῆς ἐλεγκτικῆς ἐπιτροπῆς καὶ οἱ ἐκλεγμένοι βουλευτὲς εἶναι ἀνακλητοὶ καὶ ἡ θητεία των μικρῆς διαρκείας καὶ «περιοδικὴ» (ἐναλλάσονται).

·         Οἱ «ἕδρες» τῶν βουλευτῶν, ΔΕΝ ἀνήκουν εἰς τοὺς βουλευτᾶς, ἀλλὰ εἰς τὴν σύμπραξιν ὅλων, εἰς τὸν «Δῆμο Ἑλλήνων Πολιτῶν (Δ.Ε.Π.)» (προτεινόμενο ὄνομα)

·         Σὲ περίπτωσιν ἀνακλήσεως βουλευτοῦ, ἡ ἕδρα του παραδίδεται εἰς τὸν ἑπόμενο εἰς τὸ ψηφοδέλτιο. Οἱ ἕδρες ἀνήκουν εἰς τὸν λαὸ, ὄχι εἰς τὰ πρόσωπα!

·         Μόνον γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ παρόντος ἐκλογικοῦ συστήματος καὶ τῆς παρούσης καταστάσεως, συγκροτεῖται καὶ ἵδρύεται «κόμμα». Μετὰ τὴν ἀναθεώρησιν τοῦ Συντάγματος, καταργεῖται. (Λεπτομερειες προσεχῶς)

·         Οὐδεὶς ἀναλαμβάνει θητεία γιὰ δεύτερη φορὰ, ἐὰν δὲν περάσουν ὅλοι ἀπὸ τὴν μία (ἐλεγκτικὴ ἐπιτροπὴ) ἤ τὴν ἄλλη (Βουλὴ) θέσι.

·         Κατάθεσις ἀναλυτικῆς περιουσιακῆς καταστάσεως (Ε9).

·         Ἔλεγχος τῶν οἰκονομικῶν, πρὸ καὶ μετὰ τὴν λήξιν τῆς θητείας τῶν βουλευτῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν μελῶν τῆς ἐλεγκτικῆς ἐπιτροπής.

·         Ἐνέργειες πολιτῶν οἱ ἀποδεδειγμένως ζημιώνουν τὴν πόλιν (κρᾶτος, ἔθνος), ἤ μεμονωμένον πολίτη, τιμωροῦνται αὐστηρῶς!

·         ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ, κληρωτῶν (βάσει αὐστηροτέρων, ἔναντι τῶν ἄλλων, κριτηρίων), ἀνακλητῶν!

 

Διὰ τοῦ περιγραφομένου συστήματος ἐπιτυγχάνεται:

 

 

Συγκρότησις τῶν πολιτῶν τοῦ Δ.Ε.Π. – Κληρωτίδα.

Προτείνονται (καὶ αὐτοπροτείνονται), πρὸς συμμετοχὴν εἰς τὶς βουλετικὲς ἐκλογὲς,  συνειδητοποιημένοι Ἕλληνες (ἄνδρες καὶ γυναῖκες) πολῖτες (μὲ Ἑλληνικὴ ἰθαγένεια). Δύνανται νὰ συμμετέχουν καὶ Ἕλληνες τῆς διασπορᾶς, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν ἀπωλέσει τὴν Ἑλληνικὴν ἰθαγένεια.

Προϋποθέσεις:

 

Δὲν τίθεται ὅριον ἀριθμοῦ ὑποψηφίων

 

 

Τεχνικὰ - ὀργανωτικὰ θέματα

Οἱ ὡς ἄνω ὑποψηφιότητες καταχωρίζονται εἴτε ἀπ’εύθείας σὲ διαδικτυακὴ Βάσι δεδομένων (εἶναι ὑπὸ ἀνάπτυξιν), δηλαδὴ ἀπ’ εὐθείας σὲ ἱστοχῶρο (ἱστοσελίδα) τῆς συμπράξεως ὅλων τῶν πολιτικῶν φορέων καὶ ἀνεντάχτων πολιτῶν, εἴτε σὲ κατὰ τόπους σημεῖα (γραφεῖα, χώρους συγκεντρώσεως τῶν ὡς ἄνω πολιτῶν), γιὰ ὅσους δὲν ἔχουν πρόσβασι ἤ δὲν εἶναι ἐξοικιωμένοι μὲ τὸ διαδίκτυο. Ἀκολούθως τὰ στοιχεῖα καταχωρίζονται στὴν κοινή βάσι δεδομένων. (Οἱ ὑποψήφιοι μποροῦν νὰ διαχωρισθοῦν, κατανεμηθοῦν σὲ ὁμᾶδες, βᾶσει πολλῶν κριτηρίων: περιοχὴ, φῦλο, ἡλικία, γνώσεις, σπουδὲς, δεξιότητες, ένδιαφέροντα, ἀναλόγως τῶν ὀργανωτικῶν ἀναγκῶν).

Ἡ ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις θὰ ἀνακοινωθῆ προσεχῶς καὶ μέσῳ αὐτῆς καὶ οἱ κατὰ τόπους διευθύνσεις.

Ἡ ὡς ἄνω βάσις δεδομένων ὑποψηφίων (γιὰ ἐλεγκτικὲς ἐπιτροπὲς καὶ γιὰ τὰ ψηφοδέλτια) τῆς συμπράξεως, θὰ περιλαμβάνει δημογραφικὰ καὶ ἄλλα στοιχεῖα, χρήσιμα γιὰ τὴν ἐνημέρωσι τοῦ λαοῦ (φωτογραφία, σύντομο καὶ ἀναλυτικὸ βιογραφικὸ, βασικὰ οἰκονομικὰ στοιχεῖα, ....)

 

·         Διαφάνεια: Οἱ ὑποψήφιοι, ὡς ἐπιθυμοῦντες νὰ καταστοῦν δημόσια πρόσωπα, ἀποδέχονται τὴν πλήρη δημοσιοποίησι τῶν ζητουμένων στοιχείων.

·         Ἐνστάσεις: Οἱ πιθανὲς καταγγελίες, ἐνστάσεις κατὰ προσώπων (ὑποψηφίων), θὰ μποροῦν νὰ ὑποβάλλωνται ἐπίσης, εἴτε ἠλεκτρονικῶς, εἴτε ἐγγράφως, καὶ πάντοτε ἐπωνύμως!

·         Ἀποβολὴ: Ἐὰν κάποια καταγγελία εὐσταθῆ, μετὰ ὰπὸ ἔλεγχο μελῶν τῆς ἐπιτροπῆς καὶ κλῆσι γιὰ ἐξηγήσεις καὶ τοῦ καταγγελομένου, τότε ὁ καταγγελὀμενος ἀποβάλεται ἀπὸ τὴν κληρωτίδα!

·         Δικαιοσύνη: Ἐὰν ἡ κατηγορία εἶναι ἄδικος ἤ ψευδῆς, τότε ὁ καταγγέλων διώκεται (ἀποβάλεται) ὡς συκοφάντης!

 

Ἐλεγκτικὴ ἐπιτροπὴ

Ἐκ τῆς κληρωτίδος κληρώνονται 51 (πεντήκοντα ἕνας) πολῖτες, οἱ ὁποῖοι συγκροτοῦν τὴν Ἐλεγκτικὴ ἐπιτροπὴ τοῦ νομοῦ.

Ἅμα τῇ ἐκλογῇ των, προσκομίζουν ἀναλυτικὴ κατάστασι περιουσιακῶν στοιχείων (Ε9), δικὴ των καὶ τῶν πλησιεστέρων συγγενῶν των!

Ἡ θητεία των εἶναι περιωρισμένης διαρκείας ( π.χ. δύο (2) μῆνες).

Σὲ περίπτωσι παραπτώματος, παραιτοῦνται (καθαιροῦνται) καί στήν κενὴν θέσιν των κληρώνεται ἄλλο πρόσωπο.

Κατὰ τὴν λῆξιν τῆς θητείας των γίνεται ἔλεγχος τῶν οἰκονομικῶν τῶν παραιτηθέντων μελῶν (σύγκρισις τῶν περιουσιακῶν στοιχεῖων πρὸ καὶ μετὰ τὴν λῆξιν τῆς θητείας).

Λαμβάνουν συμβολικὴ ἀμοιβὴ ἔναντι τῶν συμμετοχῶν εἰς τὰ συμβούλια.

 

Σύνθεσις ψηφοδελτίου (ἀνὰ ἐκλογικὴ περιφέρεια)

Ἐκ τῆς κληρωτίδος κληρώνονται τόσοι  πολῖτες, ὅσοι ἀπαιτοῦνται γιὰ τὸ ψηφοδέλτιο τῆς ἐκλογικῆς περιφερείας.

Στὸ ψηφοδέλτιο κατατάσονται κατὰ τὴν σειρὰν κληρώσεως.

Ἅμα τῇ ἐκλογῇ των:

 

Ἡ θητεία των εἶναι περιωρισμένης διαρκείας (π.χ. δύο (2) μῆνες).

Σὲ περίπτωσι παραπτώματος, παραιτοῦνται καί τήν κενὴν θέσιν καταλαμβάνει, ὁ ἑπόμενος ἀπὸ τὴν προηγουμένη κλήρωσιν, ἤ ἄλλος διὰ νέας κληρώσεως.

Παραιτοῦνται τῆς βουλευτικῆς ἀσυλίας (ἀσυλία μόνον διὰ «ἀδικήματα γνώμης»).

Παραιτοῦνται τῶν βουλευτικῶν προνομίων:

Ἀρκοῦνται σὲ μία χαμηλὴ ἀμοιβὴ (π.χ. 1.000,00 εὐρώπουλα, ἐὰν δὲν ἔχουν οίκογενειακὲς ὑποχρεώσεις, 1.500,00, - 2.000,00 ἐὰν ἔχουν, άναλόγως τῶν οἰκογνειακῶν βαρῶν).

Τὸ ὑπόλοιπον μέρος τῆς κανονικῆς βουλετικῆς ἀποζημιώσεως διατίθεται, μερικῶς γιὰ τὴν κάλυψιν τῶν ἐξόδων τοῦ πολιτικοῦ σχηματισμοῦ καὶ μερικῶς γιὰ κοινωνικοὺς σκοποὺς.

            Ἐὰν κάποιος ὑποθέτη ὅτι θὰ κερδίση χρήματα ἀπὸ τὴν ἐμπλοκὴ του είς τὴν πολιτικὴν, δὲν ἔχει θέσι είς τὴν κίνησιν αὐτὴν.

Διαμένουν, οἱ ἐκ τῆς ἐπαρχίας καταγώμενοι, εἴτε σὲ μισθωμένα ἀπὸ τὸ Δημόσιο, μικρὰ οικονομικὰ διαμερίσματα (350,00 ἀνὰ μήνα), εἴτε σὲ οἰκονομικὸ ξενοδοχεῖο, μισθωμένο ἀπὸ τὸ Δημόσιο γιὰ ὅλους (γιὰ λόγους οἰκονομίας).

   

Οἱ ἀνωτέρω διαδικασίες ἐφαρμόζονται ἀνὰ νομὸ, ὡς ἵσχυον πρὸ τοῦ Καποδίστρια, ἤ ἐκλογικὴ περιφέρεια, γιὰ τὶς προσεχεῖς βουλευτικὲς ἐκλογὲς, ἀλλὰ καὶ τὶς ἀμέσως ἑπόμενες, ἕως ὅτου ἐπιτευχθῆ ἡ Συνταγματικὴ ἀναθεώρησις.

   

 

Συμπεριφορὰ, δρᾶσεις τῶν ἐκλεχθέντων βουλετῶν τοῦ Δ.Ε.Π. ἐντὸς τῆς Βουλῆς

Ἀμέσως μετὰ τὴν ὀρκωμοσία τῶν βουλευτῶν, καὶ μὲ τὴν ἔναρξι τῶν συνεδριάσεων τῆς Βουλῆς, οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ λαοῦ, τοῦ «Δήμου Ἑλλήνων Πολιτῶν», λαμβάνοντες τὸν λόγο, καταγγέλουν τὸ πολιτικὸ σύστημα καὶ τῆς καταστρεπτικὲς γιὰ τὴν πατρίδα καὶ τὸν λαὸ, ἐπιλογὲς του. Μεταφέρουν ἐντὸς τοῦ κοινοβουλίου, τὶς ἀντιδρᾶσεις καὶ τὰ συνθήματα τῶν πολιτῶν, τῆς «πλατείας», τῶν «διαδηλώσεων».

Διατυπώνουν τὶς ἀρχὲς καὶ τὰ συμφωνηθέντα καὶ διατυπωθέντα αἰτήματα τοῦ Δ.Ε.Π. (Συμβουλεύονται τὶς έλεγκτικὲς ὲπιτροπές)

 

Ἐὰν κάποιος ἐκ τῶν βουλευτῶν τοῦ «Δήμου Ἑλλήνων Πολιτῶν», «ἀδρανῆ», τότε άνακαλεῖται καὶ τὴν θέσιν του καταλαμβάνει ὁ ἑπόμενος στὸ ψηφοδέλτιο.(Ἀνακλητότητα)

 

Καταγγέλουν ἐπίσης καὶ τὴν «συμμετοχὴ», «συνενοχή», ὅλων τῶν κομμάτων. Ἐὰν διαφωνοῦσαν μὲ τὶς ἐπιλογὲς τῆς κυβερνήσεως, θὰ ἔπρεπε, μετὰ τὶς ἔντονες καταγγελίες των, νὰ εἶχαν παραιτηθῆ σύσσωμοι ὅλοι οι βουλευτὲς, ὅλων τῶν κομμάτων καὶ ν? πήγαιναν μὲ τὸν λαὸ!

 

Μετὰ τὴν πάροδο μερικῶν ἑβδομάδων, καὶ ἐν συνεννοήσει πρὸς τὶς ἐλεγκτικὲς ἐπιτροπὲς τοῦ Δ.Ε.Π. (ὁλοκλήρου τῆς χώρας), οἱ βουλετὲς (τοῦ Δ.Ε.Π.), λαμβάνοντες τὸν λόγο (... «ἐπὶ προσωπικοῦ» !!), καὶ καταγγέλοντες καὶ πάλιν τὴν πολιτικὴ κατάστασιν, παραιτοῦνται ὅλοι καὶ ἀποχωροῦν ἀπὸ τὸ κοινοβούλιο, ἐπιστρέφοντες, στὶς «πλατεῖες», στὸν λαὸ, ὁ ὁποῖος τοὺς ἐξέλεξε!

 

Τὶ λόγο ὑπάρξεως θὰ ἔχουν παραμένοντες, ἐφ’ ὅσον δὲν ἀποτελοῦν πλειοψηφία;; Ἐφ’ ὅσον, ὅσον καὶ ἐὰν διαμαρτηρηθούν, ἡ πλειοψηφία θὰ προωθήση τὶς δικὲς της θέσεις! Τὰ νομοσχέδια της ἡ κυβερνητικὴ πλειοψηφία (μειοψηφία ἐπὶ τοῦ συνόλου τῶν Ἑλλήνων) θὰ τὰ περάση!

Ἑπομένως, παραιτούμενοι, δηλώνουν τὴν ἀπόλυτη ἀντίθεσὶν  των πρὸς τὸ καθεστῶς, ἐλαφρύνοντες καὶ τὶς κρατικὲς δαπᾶνες! (Παραιτούμενοι, παύουν νὰ ἀμοίβωνται. Παρ’ ὅτι τὸ κόστος τῶν ἐκλογῶν, τὶς ὁποῖες θὰ προκαλέσουν, θὰ εἶναι μεγαλύτερο τῶν ἀμοιβῶν των! Θὰ ἔχουν ὅμως οἱ ἐκλογὲς τὴν ἐλπίδα τῆς ἀλλαγῆς, ἄρα πρέπη νὰ τὸ δοκιμάσωμε)!

 

 

Τὶ γίνεται μετὰ ; Τὶ μπορεῖ νὰ συμβῆ;;

 

Ἔχει κανεὶς λογικὸς Ἕλλην τὴν ἐντύπωσιν, ὅτι στὶς ἀναπληρωματικὲς - ἐπαναληπτικὲς αὐτὲς ἐκλογὲς, στὶς περιοχὲς ὁπου εἶχε κερδίσει ἕδρα, ὁ «Δῆμος Ἑλλήνων Πολιτῶν (Δ.Ε.Π.)», θὰ παραμείνη στὸ προηγούμενο ποσοστὸ, τὸ ὁποῖο τοῦ ἔδωσε τὴν ἕδρα; Ἤ μήπως, λόγῳ τῆς συμπεριφορᾶς του, θὰ συντρίψῃ ὅλες τὶς ἄλλες παρατάξεις;;

Ποιὸς Ἕλλην (ἀγανακτισμένος) πολῖτης, δὲν θὰ ὑπερψήφιζε μία παράταξι, ἡ ὁποῖα πῆγε στὴν Βουλὴ, κατήγγειλε τὸ σύστημα, κατεδίκασε τὶς ἀνομίες του, παρητήθη τῆς άσυλίας καὶ τῶν ἀμοιβῶν καὶ τῶν προνομίων, τοὺς «τὰ βρόντηξε» καὶ γύρισε ξανὰ μαζί μὲ αὐτοὺς, οἱ ὁποῖοι τὴν ἐτίμησαν μὲ τὴν προτίμησί των;;

 

Εἶναι μᾶλλον βέβαιον, ὅτι ἡ νίκη, συντριπτικὴ αὐτὴν τὴν φορὰ, θὰ στεφανώση τὸν Δῆμο Ἑλλήνων Πολιτῶν (Δ.Ε.Π.)!

Δηλαδὴ ξανὰ στὴν Βουλὴ!

Καὶ ἐφαργμογὴ τοῦ ἰδίου συστήματος, τῆς ἰδίας στρατηγικῆς!

 

Ἀς ἐχωμεν ὑπ’ ὄψιν μας, ὅτι ἡ κίνησις (στρατηγικὴ) αὐτὴ (ὁμαδικὴ παραίτησις), θὰ δημοσιοποιηθῆ καὶ σὲ ὁλόκληρον τὸν πλανήτη! Καὶ εἶναι βέβαιον ὅτι θὰ ὑπάρξουν ποικίλες εὐνοϊκὲς ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος, ἀντιδρᾶσεις! Καὶ πολλοὶ θὰ μᾶς μιμμηθοῦν. Αὐτὸ μᾶλλον ἐννοοῦσαν οἱ Ἰσπανοὶ τὸν Μάιο, ὅταν ἔλεγαν «σιγὰ μήν ξυπνήσουμε τοὺς Ἕλληνες»! Δηλαδὴ, ἴσως νὰ περίμεναν μία νέα ἰδέα, ἀπὸ τοὺς γεννήτορες τῆς Δημοκρατίας καὶ τῶν ἐπιστημῶν καὶ τοῦ πολιτισμοῦ (οἱ μορφωμένοι ξένοι τὸ πιστεύουν καὶ τὸ σἐβονται. Οἱ ἀσεβεῖς,πρὸς τὸν Ἑλληνισμὸ, καὶ ἀγνώμονες νεο-Ἕλληνες, ὄχι!)

 

Τέλος, ἀργὰ ἤ γρήγορα θὰ ἀναγκασθοῦν νὰ πᾶνε σὲ νέες «κανονικὲς» ἐκλογὲς. Καὶ τὸτε θὰ ἔλθη τὸ τέλος τῶν κομμάτων, τὰ ὁποῖα κομμάτιασαν τὴν Ἑλλάδα!

 

Καὶ φυσικὰ ύπάρχει καὶ ἡ σοβαρἠ πιθανότητα, ἡ ὡς ἄνω στρατηγικὴ (τῆς μαζικῆς παραιτήσεως τοῦ κινήματος τῆς συμπράξεως ὅλων τῶν μικρῶν πολιτικῶν ὁμάδων),νὰ ἐξεγείρη ὅλους τοὺς Ἕλληνες, καὶ νὰ βγοῦν στοὺς δρόμους ὄχι 500.000, ἀλλὰ 2.000.000 !!! Ὁπότε ........

 

Επιδιωκόμενος σκοπὸς (πρέπει νὰ) εἶναι:

o   Ἡ ἀποτίναξις τοῦ ζυγοῦ τῶν «παγκοσμιοποιητῶν»

o   Ἡ ἀπαλλαγὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀπὸ τὸν ἀσφυκτικὸ ἐναγκαλισμὸ καὶ τὴν δυναστεία τῶν κομμάτων καὶ ἡ διὰ τῆς παιδείας ἐνεργὸς ἔνταξίς του εἰς τὰ τῆς πόλεως.

o   Ἡ μετατροπὴ του σὲ βουληφόρο καὶ ἐνεργὸ πολίτη (ὁπλίτη) καὶ ἡ καταδίκη τῆς «ἰδιωτείας» (τῆς ἀποχῆς ἤ τῆς ἀδιαφορίας πρὸς τὰ κοινὰ). 

o   Ἡ εύημερία τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ (ὥστε νὰ μπορῆ νὰ συνδράμη ἄλλους, ὡς ἔπραττεν καὶ κατὰ τὸ παρελθὸν. Οἱ λέξεις ΑΣΥΛΟΝ καὶ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ εἶναι ἑλληνικὲς, παγκοσμίως, καὶ ἔχουν θεσπισθεῖ, ἀπὸ τοὺς προγόνους μας, εἰς τὸν Ἑλληνικὸ πολιτισμὸ, πολλὲς χιλιᾶδες ἔτη πρὶν).

 

 

oxi_a_d.gif

 

 

Ἄν θὲς νὰ κάνη ξαστεριὰ, ἄν θὲς νὰ ξαστερώση,

Στήριξε αὐτὸ τὸ σύστημα, ἡ Ἑλλάδα νὰ γλυτώση!

(Ἀξίζει νὰ δοκιμάσῃς! Γιὰ ἑμᾶς καὶ γιὰ τὸ μέλλον τῶν παιδιῶν μας, στὴν πατρίδα μας)

 

par_250311_1.jpg

 

Τὰ μέλη τῆς ἐλεγκτικῆς ἐπιτροπῆς καὶ οἱ ψηφισθέντες βουλευτὲς, λόγῳ τῆς ἀνακλητότητος καὶ τῆς περιοδικότητος (σύντομη θητεία), δύνανται (?πιτρέπεται) νὰ διατηροῦν τὴν ἐπαγγελματικὴν των δραστηριότητα.

 

 

Τὰ πιθανὰ ἀδύναμα σημεῖα τοῦ ὡς ἄνω συστήματος δύνανται καὶ πρέπει νὰ βελτιωθοῦν, τῇ συνδρομῂ συνταγματολόγων, πολιτειολόγων, νομικῶν, ....

 

Μετὰ τὴν ἀλλαγή τοῦ πολιτικοῦ συστήματος (προτείνεται – ὑπὸ ἐπεξεργασία):

Διὰ τῆς ίδίας διαδικασίας (Κλήρωσις – Ἀνακλητότητα – Περιοδικότητα – Διαφάνεια) ἡ σύστασις δύο «Βουλῶν»:

1.      τοπική Βουλὴ, γιὰ θέματα τοπικὰ τῆς κάθε περιοχῆς (νομοῦ ;). Ἀντίστοιχα τῶν Νομαρχιακῶν συμβουλίων.

·         Δῆμος πολιτῶν: Συμμετοχὴ Ἑλλήνων πολιτῶν ἠλικίας 18 ἐτῶν καὶ ἄνω.

·         Ἐλεγκτική ἐπιτροπὴ (Ἕλληνες πολῖτες 35 ἐτῶν καὶ ἄνω, καὶ ἄλλα κριτήρια, ὅπως ἀνωτέρω). Ἐλέγχει τὶς ἀποφάσεις τῆς τοπικῆς Βουλῆς. Μέλη της κληρώνονται στὴν ἐθνικὴ Βουλὴ

·         Δημιουργοῦνται ὁμᾶδες Ἑλλήνων πολιτῶν ἀνὰ ειδικότητα, ἐπάγγελμα, ἀντιστοίχως πρὸς τὰ σημερινὰ ὑπουργεῖα. (Δεξαμενὴ ἱκανῶν πολιτῶν, πρὸς στελέχωσιν δημοσίων φορέων – ὀργανισμῶν - ἐπιχειρήσεων).

2.      ἐθνικὴ Βουλὴ, γιὰ θέματα ἐθνικῆς ἐμβελείας (Ἐξωτερικὴ πολιτικὴ, Ἄμυνα, Ὑγεία, Παιδεία, Κοινωνικὴ πολιτικὴ, Ἀγροτικὴ πολιτικὴ,

Τουρισμὸς, Ναυτιλία, Βιομηχανία, ......)

Ἀποτελεῖται ἀπὸ μέλη τῶν κατὰ τόπους ἐλεγκτικῶν ἐπιτροπῶν (2-3 μέλη ἀνὰ νομὸ - ἐκλογικὴ περιφέρεια ;;).

Πολιτικὴ ἡγεσία (Κλήρωσις – ἐκλογὴ ;)

Ἐκ τῆς ἐθνικῆς Βουλῆς κληρώνονται ἤ ἐκλέγονται 3 (τρία) πρόσωπα ὡς «ἡγέτες» (συλλογικὴ ἡγεσία), ἐκπρόσωποι τοῦ Κράτους εἰς τὸ ἐξωτερικὸ. Εἶναι ὑπὸ τὸν ἄμεσο ἔλεγχο τῆς ἐθνικῆς Βουλῆς. Οἱ ἀποφάσεις των ἐλέγχονται πάντοτε ἀπὸ τὴν ἐθνικὴ Βουλὴ.

Εἶναι ἀμέσως ἀνακλητοὶ καὶ ἡ θητεία των εἶναι περιωρισμένης διαρκείας (π.χ. 6 μῆνες). Δὲν δεσμεύουν τὴν χῶρα μὲ τὴνὑπογραφὴ των (ὅταν καῆς στὸν χυλὸ, φυσᾶς καὶ στὸ γιαούρτι!)

 

Οἱ ἐπικεφαλῆς τῶν δημοσίων φορέων - ὀργανισμῶν - ἐπιχειρήσεων (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΣΕ, .....) εἴτε ἐκλέγονται ἀπὸ τὴν «δεξαμενὴ» τῶν κατὰ τόπους πολιτῶν, μὲ αὐστηρὰ κριτήρια (οἰκονομικὸς ἐλεγχος πρὸ καὶ μετὰ τὴν λῆξιν τῆς θητείας), εἴτε ἐκ τῆς «ἀγορᾶς» (μὲ αὐστηρότερα κριτήρια), ἐὰν δὲν κριθοῦν ὡς κατάλληλοι οἱ διαθέσιμοι (π.χ. ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ κέντρου πυρηνικῶν ἐρευνῶν «Δημόκριτος»!)

 

Ὁ ἔλεγχος ὡς πρὸς τήν διαφάνεια εἶναι αὐστηρότερος γιὰ τὶς ὑψηλότερες βαθμίδες «ἐξουσίας», καθώς καὶ τοὺς ἐπὶ κεφαλῆς τῶν δημοσίων φορέων – ὀργανισμῶν - ἐπιχειρήσεων

 

   

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΕΧΩΣ (Ὑπάρχουν καὶ ἄλλες ἀντίστοιχες προτάσεις. Ἀς συνθέσωμε ἐξ ὅλων τήν βέλτιστη)

 

   

Γιατὶ χρησιμοποίησα πολυτονικὸ;

·         Γιὰ νὰ φαίνωνται οἱ λέξεις ὁμορφότερες μὲ τὰ «στολίδια» των (τόνους καὶ πνεύματα).

·         Γιὰ νὰ θυμήσω ὅτι πρὸ 30 περίπου ἐτῶν, τὰ ἴδια κόμματα ἀπεδέχθησαν τὸ «Γλωσσικὸ μνημόνιο», καὶ ὡδηγήθη, ὁλόκληρος σχεδὸν ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς, εἰς τὴν λεξιπενία καὶ τὴν «ἀμορφωσιὰ». 

 

Παρατηρῶ ὅτι ὅλοι ἐνοχλοῦνται μὲ τὸ μνημόνιο καὶ μὲ τὸ μεσοπρόθεσμο καὶ μὲ τὸ ἀπεχθὲς (καὶ ἐπαχθὲς καὶ εἰδεχθὲς) χρέος, .... ἀλλὰ ΔΕΝ βλέπω νὰ ἐνοχλοῦνται ὅλοι μὲ τὸ "γλωσσικὸ μνημόνιο", τὸ ὁποῖο μᾶς ἐπέβαλον σχεδὸν ἀμέσως μετὰ τὴν δικτατορία:

·         Τὸ 1976 (ἐπὶ Ν.Δ. μὲ τὸ Γ. Ράλλη ὡς ὑπουργὸ ἀ-παιδείας) καὶ

·         τὸ 1982 (ἐπὶ ΠΑΣΟΚ, μὲ τὸν Λ. Βερυβάκη ὑπουργὸ ἀ-παιδείας).

Ξεκίνησαν μἐ τὴν "ἁπλοποίησι" - πετσόκομα- τῆς γλῶσσας, συνέχισαν μὲ τὸ "μοτονονικὸ" (βαρβαρικὴ μετάλλαξιν τῆς Ἑλληνικῆς).

Τὸ οἰκονομικὸ εἶναι τὸ μὸνο μας πρόβλημα;

Ἐὰν ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὸ χρέος, ἀλλὰ ἀπωλλέσωμε τὴν γλῶσσα, τὸτε θὰ ἔχωμε ὰποδεχθεῖ τὴν καταστροφὴ τοῦ 50% τοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ!
Τὶ πρόβλημα ἔχουν κάποιοι νὰ διεκδικοῦν "δικαιώματα", μὲ τὴν χρῆσι τῆς ἱστορικὴς Ἐλληνικῆς γραμματικῆς; Γιατὶ πρέπει νὰ ἐξισώσωμε (γλωσσικῶς) τοὺς μοχθοῦντας πρὸς τοὺς μὴ μοχθοῦντας;; Γιατὶ πρέπει ολοι νὰ ὁμιλοῦμε τὴν "γλῶσσα τοῦ ΚΚΕ"; (Αύτοὶ ἦσαν οἱ πρῶτοι ὑποστηρικτὲς τῆς "δημοτικῆς" καὶ ἀκολούθησαν καὶ οἱ ἄλλοι, κατ' ἐντολὴν τῶν ἐθνοαποδομητῶν παγκοσμιοεξουσιαστῶν!).
Γιατὶ πρέπει νὰ ἀπαρνηθοῦμε τὴν γλωσσικὴ μας κληρονομιὰ ἀκολουθῶντες τὶς ἐπιθυμίες κάποιων (κυρίως) «ἀριστερῶν»;

«Ἐὰν θἐλης νὰ έξαφανίσης ἕναν λαὸ, ἐξαφάνισε τὴν γλῶσσα του» - Λένιν (ὁ γνωστὸς!)


Λησμονοῦμε ἤ ἀγνοοῦμε, ὅτι ὅταν "ἁπλουστεύεται ἡ γλῶσσα", χαμηλώνει τὸ πνευματικὸ ἐπίπεδο ἑνὸς λαοῦ;

Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια γιὰ νὰ ἀντιληφθῆ κανεὶς ὅτι πατώσαμε (καὶ) πολιτισμικῶς ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (βασικὸ στοιχεῖο τῆς παιδείας);

Εἰς οἰωνὸς ἄριστος: ἀμύνεσθαι περὶ γλῶσσης!

 

Δὲν εἶναι ὅλοι ὑποχρεωμένοι νὰ γράφουν χρησιποιῶντες τὸ πολυτονικὸ! Εἶναι λίγο "δύσκολο", ἀλλὰ παιδεία δὲν σημαίνει ... εὐκολία!

Καὶ εἶναι γνωστὸν, ὅτι σκοπίπως ΔΕΝ διδάσκεται!

 

Ἐὰν στὴν ἐποχὴ τοῦ Κολωκοτρώνη εἶχαν τὴν εὐχέρειαν τῆς ΠΑΙΔΕΙΑΣ θὰ τὸ τηροῦσαν! Ὅμως οἱ συνθῆκες ἦσαν δυσμενεῖς.

Πάντως μερικὲς χιλιετίες πρίν, οἱ πρόγονοι τοῦ Κολωκοτρώνη, καὶ δικοὶ μας πρόγονοι, ἔκαναν χρῆσι μίας ἀρκετὰ δυσκολωτέρας γλῶσσης:μὲ 8 πτώσεις, 3 χρόνους, 8 χρόνους ρημάτων (ἐποχὴ τοῦ Ὁμήρου). Δηλαδὴ, μὲ ὅλες τὶς δυσκολίες τῆς ὲποχῆς των καὶ τὶς ἐλλείψεις των (ἐπειδὴ πιστεύομε ὅτι δὲν εἶχαν τὶς δικὲς μας ἀνέσεις καὶ τεχνολογικὰ βοηθήματα!) ἐδημιούργησαν ΤΟΝ πολιτισμὸ! Μήπως ἡ δύσκολη Ἑλληνικὴ γλῶσσα ἦταν τὸ ἐργαλεῖο γιὰ ἐκείνην τὴν μοναδικὴ, ἀνυπέρβλητη, λαμπρὴ, πολιτιστικὴ ἔκρηξι;;

 

Μὴν μᾶς διαφεύγει ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα ΔΕΝ εἶναι ἕνα ἁπλὸ ἐργαλεῖο ἐπικοινωνίας, ἀλλὰ μᾶλλον ἕνα ἐξαιρετικὸ ἐργαλεῖο ἀσκήσεως τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος. Μοναδικὸ! Ἀνώτερο τῶν μαθηματικῶν!

Μήπως γι’αὐτὸ τὴν «διώκουν»;;

 

 

 

Ἀνάπτυξις: ΑΣΤΡΟΝ (ASTRON)